Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Kombinatu Konopnego

§ 1

Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze strony internetowej wp.kombinatkonopny.pl, w tym w szczególności ze Sklepu umożliwiającego zakup Produktów oraz z Konta lub Newslettera. Regulamin określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wp.kombinatkonopny.pl/sklep;
 2. Sprzedawca – Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864387, numer REGON 387374060, numer NIP 5783144484, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.966.600,00 PLN wpłacony w całości;
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. z dnia 1 grudnia 2022 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 221 z późniejszymi zmianami);
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą;
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożlwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów;
 9. Operator płatności – system płatności AUTOPAY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185;
 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 11. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności;
 14. Polityka prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://wp.kombinatkonopny.pl/polityka-prywatnosci/;
 15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, który jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami). Klienci mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez link umieszczony na stronie wp.kombinatkonopny.pl. Klienci mogą go również pobrać i wydrukować. Plik z Regulaminem zapisano w formacie PDF (Portable Document Format), który można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, dostępnego na stronie internetowej Adobe Systems Software. [1] [2] [3] 
 16. Regulamin programu lojalnościowego – regulamin dostępny pod adresem https://wp.kombinatkonopny.pl/regulamin-programu-lojalnosciowego/;
 17. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego określona w § 14 Regulaminu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@kombinatkonopny.pl
  1. pisemnie na adres: Kombinat Konopny S.A., ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne
  1. telefonicznie pod numerem: +48 661446886 w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. 
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Alior Bank 79 2490 0005 0000 4530 4720 5359.

§ 4

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są po stronie Klienta:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  1. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich. 
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu. 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne i dobrowolne. Założenie konta jest niezbędne, gdy Klient chce uzyskać dostęp do historii zakupów oraz może być niezbędne do korzystania z innych usług lub funkcjonalności.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail. W ramach procesu zakładania konta niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, Regulaminu programu lojalnościowego oraz Polityki prywatności, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku skorzystania z Newslettera wyrażenie zgody na tę usługę.
 3. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje potwierdzającą wiadomość, która zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące Konta.
 4. Umowę o świadczenie usługi Konta Klienta drogą elektroniczną uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego, o którym mowa powyżej.
 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
 7. Sprzedawca może w dowolnym momencie wyłączyć Konto, jeżeli dojdzie do przekonania, że Klient nie stosuje się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w § 5, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz “Zobacz koszyk”;
  1. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu); 
  1. opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego oraz Politykę prywatności oraz w przypadku skorzystania z Newslettera wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na Newslettera następnie kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane wraz z wybranymi opcjami nie będą już podlegały modyfikacji; 
  1. dokonać płatności w określonym terminie w wybrany wcześniej sposób:
   1. przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności;
   1. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty;
  1. po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu.
 3. W celu złożenia Zamówienia z założeniem Konta, należy:
  1.  przed przystąpieniem do składnia zamówienia założyć Konto klikając przycisk „Twoje konto”, a następnie po wypełnieniu formularza przycisku „Zarejestruj się” albo przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole “Stworzyć konto?”;
  1. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu;
  1. opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, Regulamin programu lojalnościowego oraz Politykę prywatności, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku skorzystania z Newslettera wyrazić zgodę na tę usługę [4] , a następnie kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane wraz z wybranymi opcjami nie będą już podlegały modyfikacji; 
  1. dokonać płatności w określonym terminie w wybrany wcześniej sposób:
  1. przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności;
  1. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty;
  1. po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu.
 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z jej postanowieniami oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia, o którym mowa powyżej oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produktu faktury VAT lub paragonu.
 4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, a jej postanowienia są zgodne z Zamówieniem i Regulaminem.
 6. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 7. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia). O cenie i kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży. 
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. w przypadku Produktów materialnych:  przesyłka kurierska, odbiór w Paczkomacie, odbiór w punkcie odbioru oraz odbiór osobisty u Sprzedawcy.
 2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  1. płatności elektroniczne, 
  1. karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro,
  1. UnionPay,
  1. Google Pay,
  1. Apple Pay,
  1. PayPal,
  1. Skril Wallet,
  1. Vipps,
  1. Rapid Transfer,
  1. Trustly,
  1. EPS,
  1. Ideal,
  1. płatność za pobraniem.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod i kosztów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AUTOPAY S.A.

§ 8

Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania służące zapewnieniu w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu.
 3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu powinny być zgłaszane przez Klienta na adresy wskazane w § 3.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni.

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego Produktu.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu, który jest zgodny z Umową i ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za tę zgodność na zasadach określonych w przepisach dotyczących rękojmi.
 3. Zaleca się, aby Klient każdorazowo niezwłocznie sprawdził odbieraną od Sprzedawcy przesyłkę z Produktami. Jeżeli widoczne jest jakiekolwiek uszkodzenie, rekomenduje się skorzystanie z uprawnienia do żądania wypisania, przez kuriera, protokołu szkody. W przypadku zauważenia nieprawidłowości takich jak – brak produktu, uszkodzenie przesyłki itd. zaleca się ich niezwłoczne zgłoszenie, załączając zdjęcia całej górnej części kartonu oraz rekomenduje się zachowanie wszystkich oryginalnych opakowań zabezpieczających otrzymaną przesyłkę do czasu otrzymania od Sprzedawcy decyzji w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w § 3 Regulaminu 
 5. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy. Odpowiedź na reklamacje dokonana zostanie listownie lub za pośrednictwem poczty email, w zależności w której z tych form Klient zgłosił reklamację.
 7. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedawcę. 
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty. 
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Klienta do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorca dokonujący zakupu niemającego dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w § 3 Regulaminu.
 4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od Umowy – OTWÓRZ FORMULARZ
 5. Informację o odstąpieniu od Umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. W celu dotrzymania wyznaczonego terminu wystarczy odesłać Produkt przed jego upływem. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość: 
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  1. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 2. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://wp.kombinatkonopny.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13

Oferty sezonowe

W czasie trwania ofert sezonowych w Sklepie zastrzegamy sobie prawo do zmiany określonych warunków dotyczących wysyłki oraz wystawiania dokumentów. Odstępstwa od standardowych procedur wysyłki i wystawiania dokumentów poświadczających sprzedaż znajdują się w opisach na kartach produktowych poszczególnych ofert sezonowych.

§ 14

Newsletter

 1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej wp.kombinatkonopny.pl w celach marketingowych Sprzedawcy, w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (np. w formie Newslettera), Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony.
 2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktowej Sprzedawcy, nowościach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Sprzedawcy i jego produktach, w tym opinie, materiały prasowe, linki do zaprzyjaźnionych stron internetowych.
 3. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany wcześniej adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z tej usługi poprzez przesłanie do Sprzedawcy odpowiedniego wniosku na adresy wskazane w § 3.
 4. Reklamacje związane z usługą Newslettera należy przesyłać na adresy wskazane w § 3.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o decyzji w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Klient jest Konsumentem stosuje się prawo państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedawca prowadzi lub kieruje swoją działalność do tego państwa.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 3. Wszelkie spory powstałe między Sprzedawcą a Konsumentem rozpatrują właściwe rzeczowo sądy powszechne.
 4. Wszelkie spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozpatrują wyłącznie sądy polskie.
 5. Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane na stronie internetowej wp.kombinatkonopny.pl, a w szczególności w Sklepie, opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
 6. Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Produktów należą do Sprzedawcy lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.
 7. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością Sprzedawcy lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej ochronie.
 8. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
  1. wprowadzenie nowych usług, produktów lub funkcjonalności w ramach Sklepu;
  1. wprowadzenie niezbędnych zmian technologicznych dotyczących Sklepu;
  1. dostosowanie do zmian prawa;
  1. konieczność zmiany niezbędnych danych i informacji;
  1. konieczność dokonania zmian dotyczących dostaw lub sposobów płatności, wynikających ze zmiany operatorów tych usług lub zamiany zakresu usług świadczonych przez tych operatorów.
 9. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2023 roku.

Ściągnij aktualny regulamin – LINK

Poprzednie wersja regulaminu – LINK