Regulamin programu lojalnościowego

UWAGA! Poniżej znajduje się nowa wersja regulaminu, która obowiązuje od 14.12.2023 – by zapoznać się z obowiązującą do tego terminu wersją regulaminu kliknij TUTAJ.

Regulamin programu lojalnościowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Programu Lojalnościowego określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 2. Następujące pojęcia mają w Regulaminie Programu poniższe znaczenie:

Organizator – KOMBINAT KONOPNY Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864387, numer REGON 387374060, numer NIP 5783144484, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.816.600,00 PLN wpłacony w całości;

Program Lojalnościowy, Program – akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 16 listopada 2022 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 227 z późniejszymi zmianami);

Regulamin Programu – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego;

Regulamin Sklepu – regulamin Sklepu, dostępny pod adresem https://wp.kombinatkonopny.pl/regulamin/;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.wp.kombinatkonopny.pl, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu;

Uczestnik Programu Lojalnościowego – każda osoba, która zarejestrowała w Sklepie Konto Klienta zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu;

Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;

Katalog – lista produktów dostępna w Sklepie Organizatora pod adresem: https://wp.kombinatkonopny.pl/produkty/;

Okres Naliczania Punktów – okres od momentu uruchomienia Programu Lojalnościowego do czasu jego zakończenia;

Polityka prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://wp.kombinatkonopny.pl/polityka-prywatnosci/;

Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem umowy między Klientem a Organizatorem;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późniejszymi zmianami).

§ 2 Przyznawanie punktów w Programie Lojalnościowym

Uczestnik po dokonaniu zweryfikowanego zakupu (zamówienie o statusie “zrealizowane”) otrzymuje od Organizatora za pośrednictwem Sklepu punkty – naliczane według poniższych zasad:

 1. Punkty przyznawane są od momentu uruchomienia Programu Lojalnościowego (15.10.2022) i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu Produktów w Sklepie.
 2. Naliczone i niewykorzystane punkty tracą ważność po 6 miesiącach od dnia ich przyznania.
 3. Przy określaniu liczby punktów pomija się umowy sprzedaży Produktów zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy przewidzianego przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 roku, Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 4. Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej, mailowe, złożone osobiście),
  • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 5. W przypadku zakupu Produktu przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej, Uczestnikowi przyznane zostaną punkty. Liczba punktów uzależniona jest od rodzaju Produktu. Organizator każdorazowo informuje Użytkownika o liczbie punktów, które zostaną przyznane  poprzez stosowną adnotację w opisie Produktu w Sklepie albo w inny widoczny sposób.
 6. Za zakup niektórych Produktów Użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie Produktu w Sklepie nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów.
 7. Punkty przyznawane są automatycznie po dokonaniu zamówienia oraz zmiany jego statusu na “zrealizowane”, z zastrzeżeniem punktu 3 powyżej.
 8. W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży Produktów zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów, które uległy następnie rozwiązaniu – Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
 9. Organizator może organizować dodatkowe promocje – polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w punktach 1-7 powyżej.
 10. Punkty zebrane w Programie Lojalnościowym są niezbywalne.

§ 3 Wykorzystanie punktów w Programie Lojalnościowym

 1. Zebrane w ramach Programu punkty Uczestnik może wymienić podczas dokonywania zakupów na kwotową obniżkę wartości zakupu Produktu.
 2. Zamiana może zostać dokonana poprzez kliknięcie stosownej opcji na etapie przejścia do koszyka / płatności przy zamówieniu.
 3. Każdy zebrany 1 (jeden) punkt ma wartość 1 zł (jednego złotego), którą można przeznaczyć na zniżkę przy kolejnym zamówieniu.
 4. Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie i widoczne w zakładce Punkty.
 5. Uczestnik może wykorzystać punkty poprzez wymianę ich na kwotowy rabat w procesie zamawiania Produktów za pośrednictwem Sklepu.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu, w odniesieniu do której wykorzystał punkty z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia – punkty nie będą mu zwracane.
 7. Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków przez wymianę ich na zniżkę na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie.
 8. Na każdej karcie Produktu znajduje się stosowna informacja o liczbie uzyskanych punktów w przypadku nabycia danego Produktu.
 9. Punkty przyznane Uczestnikowi mogą być przez Uczestnika wykorzystane w terminie 6 miesięcy od dnia ich przyznania.

§ 4 Czas trwania Programu Lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 15.10.2022.
 2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w dowolnym czasie – z zastrzeżeniem, że Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 1 (jeden) miesiąc wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.
 3. Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę pozyskanych punktów na zniżkę produktową.
 4. W przypadku zakończenia Programu niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane po zakończeniu Programu (zwłaszcza w celu zapłaty za Produkty w Sklepie).
 5. Uczestnik nie musi wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia Konta i uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późniejszymi zmianami).
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 4. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem Sklepu i Regulaminem Programu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych Uczestników, w tym w szczególności do ich praw, zastosowanie znajdą postanowienia Polityki prywatności.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji – w szczególności:
  • w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: KOMBINAT KONOPNY S.A. ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne
  • lub na adres mailowy: sklep@kombinatkonopny.pl
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora to 14 dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamacje dokonana zostanie listownie lub za pośrednictwem poczty email, w zależności w której z tych form Uczestnik zgłosił reklamację.
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
  1. wprowadzenie nowych usług, produktów lub funkcjonalności w ramach Sklepu;
  1. wprowadzenie niezbędnych zmian technologicznych dotyczących Sklepu;
  1. dostosowanie do zmian prawa;
  1. konieczność zmiany niezbędnych danych i informacji.
 2. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 1. W odniesieniu do Uczestników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.
 5. Uczestnik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2023 roku.[M1]  Uczestnicy mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do Regulaminu Programu poprzez link umieszczony na stronie wp.kombinatkonopny.pl. Uczestnicy mogą go również pobrać i wydrukować. Plik z Regulaminem Programu zapisano w formacie PDF (Portable Document Format), który można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, dostępnego na stronie internetowej Adobe Systems Software.

Ściągnij aktualny regulamin programu lojalnościowego – LINK

Poprzednia wersja regulaminu programu lojalnościowego (obowiązuje do 14.12.2023) – LINK