Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności  określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpagów Administratora (https://www.facebook.com/kombinatkonopny/ i https://www.instagram.com/kombinat_konopny/), a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej. Dbamy o ochronę bezpieczeństwa danych osobowych. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach, które określono w Polityce prywatności. W dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przekazywane i ujawniane przez Administratora.    

§ 1 Definicje

Na potrzeby Polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864387, numer REGON 387374060, numer NIP 5783144484, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.816.600,00 PLN wpłacony w całości;
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wp.kombinatkonopny.pl/sklep
 3. Sprzedawca – oznacza Administratora;
 4. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 6. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. z dnia 1 grudnia 2022 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 221 z późniejszymi zmianami);
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
 8. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą;
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 10. Operator płatności – Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy wynosi 2 205 500 złotych (wpłacony w całości).
 11. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 12. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności;
 15. Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności;
 16. Regulamin – regulamin Sklepu dostępny pod adresem https://wp.kombinatkonopny.pl/regulamin/;
 17. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego określona w § 14 Regulaminu;
 18. Użytkownik – Klient lub osoba korzystająca ze Strony internetowej, w tym w szczególności ze Sklepu, oraz z fanpagów Administratora (https://www.facebook.com/kombinatkonopny/ i https://www.instagram.com/kombinat_konopny/);
 19. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.wp.kombinatkonopny.pl;
 20. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późniejszymi zmianami).

§ 2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator. 
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej,  w szczególności Formularza rejestracji lub Formularza zamówienia, a także innych rozwiązań zapewniających komunikację.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i podejmuje niezbędne działania zmierzające do ich ochrony. W szczególności dba, aby dane były:
 4. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników;
 5. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 6. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 7. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 8. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkowników, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 9. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 
 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie ze przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późniejszymi zmianami).
 11. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są następujące:
 12. wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy. Na tej podstawie dane są przetwarzane w szczególności w celu: złożenia Zamówienia, dokonania płatności, dostarczenia Produktów i umożliwienia ich zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 13. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, wobec których charakteru nadrzędnego nie mają przysługujące Użytkownikowi prawa. Na tej podstawie dane Użytkownika są przetwarzane w szczególności: w celu rozwoju działalności Administratora i poprawy zadowolenia Klientów, jak również dla celów analitycznych i statystycznych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 14. zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. Na tej podstawie dane Użytkownika są przetwarzane w szczególności: w celu założenia Konta i zarejestrowania Klienta, w celach marketingu bezpośredniego lub w celu dostarczenia Użytkownikom Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Należy pamiętać, że gdy dane Użytkownika są przetwarzane na tej podstawie, Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę;
 15. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, na przykład obowiązków wynikających z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Cele przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaRodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu
wykonanie Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy, w tym: płatność, dostawa, zwroty, roszczenia z tytułu rękojmiartykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, szczegóły zamówienia
utworzenie Konta i zarejestrowanie Klientaartykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, hasło, historia zamówień, informacje o płatności i historia płatności, historia klikania i przeglądania (w związku z plikami cookie)
Newsletterartykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)imię, nazwisko, adres e-mail
marketing bezpośredni przekazanie Użytkownikom informacji o Produktach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz informacji o zniżkach i ofertachartykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, produkty i oferty, które zostały kliknięte
administracja, rozwój, ochrona działalności oraz doskonalenie usług i produktówartykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej, poprawa jakości produktów)historia zamówień, informacje o dostawie, szczegóły płatności, historia kliknięć i przeglądania (w związku z plikami cookie)
analiza aktywności Użytkowników na Stronie internetowej w celu udoskonalania Strony internetowej, Produktów i relacji z Klientami; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów podlegają pseudonimizacjiartykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej, udoskonalanie Produktów i Strony internetowej)szczegóły dotyczące urządzenia Użytkownika, adres IP, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, informacje o aktywności Użytkowników w Sklepie, takie jak sposób korzystania z niego, wyszukiwane produkty
wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, na przykład obowiązków podatkowych i księgowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego)imię, nazwisko, adres, informacje o płatności i szczegóły zamówienia
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – obrona interesów Administratora)imię, nazwisko, adres, informacje o płatności, szczegóły zamówienia
 • Dbamy o dane Użytkowników, ale jednocześnie ich przekazanie podmiotom trzecim jest niezbędne dla osiągnięcia celów wskazanych powyżej. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom odbiorców:
 • kontrahentom biznesowym, którzy umożliwiają prowadzeniu naszej działalności, tacy jak:
  • dostawcy usług technicznych, którym powierzamy dostarczanie systemów informatycznych, oprogramowania i hosting Strony internetowej;
  • przedsiębiorstwa, które umożliwiają realizację zamówienia Klientów, takie jak: dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, itp.;
  • bank prowadzący nasz rachunek bankowy;
  • przedsiębiorstwa świadczące Administratorowi usługi marketingowe i reklamowe;
 • profesjonalnym doradcom Administratora, w tym prawnikom, księgowym, rewidentom;
 • organom publicznym, jeżeli na Administratorze zgodnie z przepisami prawa ciąży obowiązek ujawnienia danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to niezbędne do realizacji powyższych celów, a przekazanie odbędzie się zgodnie z przepisami prawa i w sposób odpowiadający bezpieczeństwu danych osobowych określonym w RODO. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 • Podanie danych osobowych na Stronie internetowej i innych kanałach kontaktu jest dobrowolne, jednak w przypadku niektórych funkcjonalności jest konieczne w celu skorzystania z nich, w szczególności w celu złożenia zamówienia w Sklepie i wykonania Umowy, założenia Konta oraz subskrybowania Newslettera. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożnością wykonania wielu czynności na Stronie internetowej.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których zostały dostarczone:
  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje ta Umowa, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych;
  • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub realizacji uzasadnionych interesów będą przechowywane tak długo, jak długo prawo zobowiązuje Administratora do ich przetwarzania;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który udzielono zgody. Po tym okresie dane Użytkownika będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dla ewentualnych roszczeń.

§ 3 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym: 
 2. prawo dostępu do danych, w tym otrzymania kopii przechowywanych przez Administratora danych osobowych, a także szczegółowych informacji o sposobie ich przetwarzania; 
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 7. prawo do przenoszenia danych;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora;
 9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.   
 10. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: biuro@kombinatkonopny.pl.
 11. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby odpowiedzieć na żądanie Użytkownika bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Gdyby ze względu na charakter żądania lub liczbę żądań udzielenie odpowiedzi nie było możliwe w tym terminie, Administrator uprawniony jest przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące, jednakże wówczas w terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje Użytkownika, którego dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

§ 4 Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. 
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża przy pierwszym wejściu na Stronę internetową.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej). 
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub przez skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. 
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 8. Dane osobowe Użytkowników na Stronie internetowej mogą być przetwarzane przez zaufanych partnerów technologicznych i reklamowych, w tym Ringier Axel Springer Polska (RASP) i Wirtualna Polska (WP) w celu dostosowania reklam i usług oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Polityki prywatności ww. partnerów zawierające informacje o szczegółach przetwarzania danych i przysługujących Użytkownikowi uprawnieniach znajdują się pod adresami odpowiednio RASP: https://polityka-prywatnosci.onet.pl/ oraz WP: https://holding.wp.pl/poufnosc. Jeśli Użytkownik nie chce, by ww. partnerzy przetwarzali dane zebrane na stronach w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych reklam produktów i usług, może zmienić status zgody wchodząc na powyższe linki. Dane Użytkownika w powyższym zakresie będą przetwarzane w zakresie udzielonej zgody m.in. w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych reklam produktów i usług lub w celu dokonania właściwych rozliczeń z tytułu publikacji tych reklam. Twoje dane będą przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych, a w linku podanym powyżej uzyskasz informację jak zarządzać tą technologią, w tym blokować i usuwać cookies.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 1.12.2023 roku.
 2. W Polityce prywatności mogą nastąpić zmiany, np. wynikające z rozwoju technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych czy rozwoju Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały. 
 3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na:
 4. adres poczty elektronicznej:  biuro@kombinatkonopny.pl;
 5. pisemnie na adres: Kombinat Konopny S.A., ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne.

Ściągnij aktualną politykę prywatności – LINK

Poprzednia wersja polityki prywatności – LINK