konopia-icon

Informacja o emisji akcji serii D

Więcej informacji o ofercie publicznej akcji serii D Spółki dostępne jest na dedykowanej stronie Spółki pod adresem akcje.kombinatkonopny.pl. Zapisy na akcje można składać od 8 grudnia 2021 roku wyłącznie na dedykowanej stronie Spółki pod adresem akcje.kombinatkonopny.pl.

konopia-icon

Relacje inwestorskie

Poniżej umieszczamy informacje przydatne dla inwestorów i przyszłych akcjonariuszy Kombinatu Konopnego:

kombinat-konopny-akcje

Statut Spółki w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna w Gronowie Górnym z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana ta na dzień 21 stycznia 2021 roku nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym:

Statut Spółki w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna w Gronowie Górnym z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana ta na dzień 21 stycznia 2021 roku nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.

Strukturę akcjonariatu spółki Kombinat Konopny S.A. na dzień 30 lipca 2021 roku przedstawia tabela poniżej.

Maciej Kowalski 20 000 000 75.00% 40.000.000 85.72%
Pozostali 6 666 000 25.00% 6 666 000 14,28%
Łącznie 26.666.000 100% 46.666.000 100%

Organy Spółki:

Zarząd: Maciej Kowalski (Prezes Zarządu)
Rada Nadzorcza: Beata Plutowska (Przewodnicząca RN), Karolina Gawałkiewicz, Katarzyna Barcikowska

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna
ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne
NIP: 5783144484, REGON: 387374060
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864387, wysokość kapitału zakładowego: 2 666 600,00 zł (opłacony w całości)

Przewiń do góry