Relacje inwestorskie

Dokument ofertowy oraz treść ogłoszenia – emisja akcji serii E z 14 lutego 2023

Informacja o Emitencie oraz warunkach i zasadach oferty akcji serii B z dnia 13 listopada 2020 roku [OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII B ZAKOŃCZONA]

Więcej informacji o ofercie publicznej akcji serii D Spółki dostępne jest na dedykowanej stronie Spółki pod adresem akcje.kombinatkonopny.pl. Zapisy na akcje można składać od 8 grudnia 2021 roku wyłącznie na dedykowanej stronie Spółki pod adresem akcje.kombinatkonopny.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 65 (6464) z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Informacja o emitencie oraz warunkach i zasadach oferty akcji serii D z dnia 6 grudnia 2021 roku

Uchwała zarządu spółki Kombinat Konopny SA w sprawie zmiany terminu przyjmowania zapisów na akcje serii B

OGŁOSZENIE NR 1 (26 lutego 2021 roku)

OGŁOSZENIE NR 2 (26 lutego 2021 roku)

STATUT SPÓŁKI (na dzień 21 stycznia 2021 roku)

STATUT SPÓŁKI (na dzień 16 listopada 2021 roku)

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kombinat Konopny S.A. w dniu 30 października 2020 roku:

Wezwanie, o którym mowa w powyższej uchwale, zostało opublikowane w MSiG nr. 217 (6107) z dn. 05-11-2020, poz. 60758:

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Organy Spółki

Zarząd: Maciej Kowalski (Prezes Zarządu)
Rada Nadzorcza: Beata Plutowska (Przewodnicząca RN), Karolina Gawałkiewicz, Katarzyna Barcikowska, Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski


Kombinat Konopny Spółka Akcyjna
ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne
NIP: 5783144484, REGON: 387374060
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864387, wysokość kapitału zakładowego: 2 966 600,00 zł (opłacony w całości)

Struktura akcjonariatu spółki Kombinat Konopny S.A.

na dzień 10 sierpnia 2023 roku przedstawia tabela poniżej.


Wyszczególnienie Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Maciej Kowalski 20 000 000 67,42% 40.000.000 80,54%
Pozostali 9 666 000 32,58% 9 666 000 19,46%
Łącznie 29 666 000 100% 46 666 000 100%