RELACJE INWESTORSKIE

Informacja o Emitencie oraz warunkach i zasadach oferty akcji serii B z dnia 13 listopada 2020 roku [OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII B ZAKOŃCZONA]

OGŁOSZENIE NR 1 (26 lutego 2021 roku)

dot. Kombinat Konopny Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE NR 2 (26 lutego 2021 roku)

dot. Kombinat Konopny SA


Czy będzie nowa emisja akcji Kombinatu Konopnego? [PRZECZYTAJ]

Statut Spółki na dzień 21 stycznia 2021:

Statut Spółki w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna w Gronowie Górnym z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana ta na dzień 21 stycznia 2021 roku nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.


Statut Spółki na dzień 16 listopada:

Statut Spółki został opublikowany w MSiG nr. 214 (6104) z dn. 02-11-2020, poz. 59486 (tekst Statutu Spółki przed zmianami dokonanymi na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna w Gronowie Górnym z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki):

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kombinat Konopny S.A. w dniu 30 października 2020 roku:

Wezwanie, o którym mowa w powyższej uchwale, zostało opublikowany w MSiG nr. 217 (6107) z dn. 05-11-2020, poz. 60758:

Strukturę akcjonariatu spółki Kombinat Konopny S.A. na dzień 30 lipca 2021 roku przedstawia tabela poniżej.

Organy Spółki:
Zarząd: Maciej Kowalski (Prezes Zarządu)
Rada Nadzorcza: Beata Plutowska (Przewodnicząca RN), Karolina Gawałkiewicz, Katarzyna Barcikowska

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna
ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne
NIP: 5783144484, REGON: 387374060
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864387, wysokość kapitału zakładowego: 2 666 600,00 zł (opłacony w całości)

16 listopada start emisji akcji Kombinatu Konopnego!
https://www.crowdway.pl/kombinat-konopny/?utm=kkfb

Przewiń do góry