Regulamin konkursu “Konopie dla schronisk”

REGULAMIN KONKURSU „Konopie dla Schronisk”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie „Konopie dla schronisk” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Kombinat Konopny SA z siedzibą w Gronowie Górnym, 82-310, ul. Berylowa 7F, nr NIP: 5783144484, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem fanpage’a Organizatora na platformie Facebook (https://www.facebook.com/kombinatkonopny).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez platformę YouTube, Facebook ani Instagram. Właściciele powyższych platform są zwolnieni z odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu przy wykorzystaniu platformy YouTube, Instagram i Facebook.
 5. Sponsorami nagród w Konkursie są:
  a. Kombinat Konopny SA, ul. Berylowa 7 F, 82-310 Gronowo Górne, NIP 578-314-44-84,
  b. O’canis Polska sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17/13, 53-653 Wrocław, NIP 897-181-89-60
 6. Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
 7. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz członkowie Jury.
 8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 października 2022 r. a kończy 16 października 2022 r. o godz. 23:59, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego przedłużenia.
 9. Osobą zgłaszającą podmiot uczestniczący w konkursie bądź głosującą w konkursie zwany dalej „Głosującym”, może być każdy użytkownik posiadający konto na platformie Facebook.
 10. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, osoba prawna, fundacja i stowarzyszenie, które prowadzą działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i prowadzi ją na terytorium Polski.
 11. Zgłoszeni Uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną przez Organizatora przed przystąpieniem do II etapu Konkursu. Zgłoszeni Uczestnicy, zobowiązani są do udostępnienia postu konkursowego na swoim fanpage’u, co będzie równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Podmioty zgłoszone przez Głosujących, które nie chcą brać udziału w Konkursie mogą wyrazić sprzeciw bezpośrednio do Organizatora poprzez adres mailowy: marketing@kombinatkonopny.pl .
 13. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Uczestnicy rezygnujący z udziału w Konkursie bądź nie akceptujący Regulaminu zostają usunięci z listy Uczestników, tracą możliwość wygrania Nagród w konkursie i tracą możliwość ponownego wpisania na listę Uczestników Konkursu.

§ 2
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kombinat Konopny SA, ul. Berylowa 7 F, 82-310 Gronowo Górne, NIP 578-314-44-84
 2. Dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO.
 3. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody).
 4. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.
 5. Dane będą przechowywane przez okres od 03 października 2022 do 31 grudnia 2022 r.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks 22 531-03-01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 10. Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w konkursie nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  
  § 3
  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 11. Uczestnikiem Konkursu może być każdy podmiot opisany w §1 art. 10 niniejszego regulaminu, który zajmuje się opieką nad bezdomnymi zwierzętami i wyraził zgodę na udział w Konkursie poprzez potwierdzenie tego faktu Organizatorowi na platformie Facebook (w wiadomości prywatnej) lub mailowo.
 12. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 13. W celu wzięcia udziału w Konkursie, oprócz spełnienia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a) posiadanie dostępu do Internetu,
  b) posiadanie hardware z zainstalowaną przeglądarką www: Firefox, Opera, Chrome, Safari lub inną równoważną,
  c) posiadanie dostępu do poczty e-mail oraz telefonu komórkowego.
 14. Dostęp do Konkursu i udział w nim jest bezpłatny.

§ 4
PIERWSZY ETAP KONKURSU – ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 3 października 2022 r. wraz z umieszczeniem na fanpage’u Kombinatu Konopnego na Facebooku postu konkursowego oznaczonego hasztagiem „#konopiedlaschronisk”.
 2. W I etapie Konkursu Głosujący zgłaszają wybrany przez siebie podmiot zajmujący się opieką nad bezdomnymi zwierzętami w komentarzu pod postem konkursowym. Każdy z Głosujących może zgłosić do Konkursu dowolną ilość podmiotów w tym etapie do dnia 06 października do godz. 23:59. I etap konkursu będzie trwał 7 dni do godz. 23:39 dnia 09 października 2022 r.

§ 5
DRUGI ETAP KONKURSU – GŁOSOWANIE W ANKIECIE

 1. W II etapie Konkursu „Konopie dla Schronisk” na fanpage’u Kombinatu Konopnego na Facebooku zostanie umieszczony drugi post konkursowy z hasztagiem #konopiedlaschronisk oraz linkiem do ankiety na dysku Google, w której zostaną uwzględnione wszystkie podmioty wymienione w komentarzach do pierwszego postu konkursowego z wyłączeniem podmiotów, które wyraziły sprzeciw bezpośrednio do Organizatora co do swojego udziału w Konkursie lub nie zaakceptowały regulaminu Konkursu.
 2. W ankiecie na dysku Google każdy Głosujący będzie mógł oddać jeden głos na wybranego przez siebie Uczestnika działającego na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 3. II etap Konkursu będzie trwał 7 dni – rozpocznie się w dniu 10 października 2022 r. wraz z udostępnieniem postu z przekierowaniem do ankiety Konkursowej i zakończy się w dniu 16 października 2022 r. o godz. 23:59, wtedy też zostanie wyłączona możliwość oddawania kolejnych głosów w ankiecie. Link do ankiety: https://tinyurl.com/43x34r6f
 4. Każdy użytkownik platformy Facebook może zachęcać do oddawania głosu na wybrany przez siebie podmiot. Jednocześnie Uczestnicy konkursu, także mogą zachęcać swoich obserwatorów do głosowania na ich rzecz oraz udostępniać na swoich tablicach posty Konkursowe.

§ 6
NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

 1. Jury wyłoni zwycięzcę kierując się wynikami głosowania w ankiecie, do której link zostanie umieszczony w drugim poście konkursowym na platformie Facebook. Zwycięzcą zostanie Uczestnik Konkursu z największą liczbą przyznanych głosów. Zwycięzca zostanie ogłoszony najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. Orzeczenie Jury jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 2. Nagroda dla zwycięzcy Konkursu składa się z:
  a) 100 szt. Oleju CBD dla zwierząt domowych 500 mg CBD od @Kombinat Konopny,
  b) 100 szt. Konopi dla psów 500 mg CBD od @Kombinat Konopny,
  c) 100 kg Suchej karmy dla psów z indykiem w op. 10 kg. od @O’canis (strona www: https://www.ocanis.pl/),
  zwana dalej Nagrodą.
 3. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi adresu do przesłania nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia przekazania adresu. Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi na rzecz Uczestnika z kolejną największą ilością głosów w ankiecie.
 5. Nagrody określone w § 3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 6. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o których mowa w § 6 ust. 5 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagrody jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 8. W przypadku wygranej przez podmiot, który posiada swoje filie / ma kilka punktów stacjonarnych, nagroda zostanie przekazana do siedziby głównej schroniska / stowarzyszenia / fundacji.
 9. Warunkiem odbioru nagrody jest także zrobienie zdjęcia z produktami, a następnie jego publikacja w poście z profilu podmiotu na Facebooku lub Instagramie (lub obu platformach). W poście należy użyć hasztagu #konopiedlaschronisk oraz oznaczyć profil na Facebooku i Instagramie:
  https://www.facebook.com/kombinatkonopny
  https://www.instagram.com/kombinat_konopny/

§ 7
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu, którego dotyczy reklamacja, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
 2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w § 5 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli zgłoszone przez niego treści będą zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 2. Wykluczony Uczestnik traci prawo do nagrody w Konkursie.
 3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 4. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców w drodze ankiety. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.wp.kombinatkonopny.pl.
 6. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu dostawy Nagrody lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.